Polityka Ochrony Danych Osobowych (RODO)


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) dalej RODO − informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F. H. U. „TRYBUS" S. C. Krzysztof Trybus, Bogdan Trybus, Aleksander Trybus, Piotr Trybus z siedzibą 38-311 Szymbark 269

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy sprzedaży zawartej ze F.H.U. „TRYBUS S.C., w tym wystawiania dokumentów dotyczących sprzedaży (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), okres przechowywania - niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

b) prowadzenia ksiąg rachunkowych (podstawa art. 6 ust 1 lit. c RODO), okres przechowywania - wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentów księgowych

c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przechowywania - okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z nami współpracujące w zakresie usług przewozu, kurierskich, księgowych, prawnych,informatycznych, zarządzania wierzytelnościami, audytu;

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

O firmie

Prowadzimy kompleksową sprzedaż materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy oraz remontów domu jak również obsługi inwestycji. Od 2011 roku jesteśmy Akcjonariuszem największej w Polsce grupy sprzedażowo – zakupowej – Grupy Polskie Składy Budowlane co pozwala nam na dostęp do szerokiego asortymentu na atrakcyjnych warunkach

Siedziba Główna

  • Telefon: 18-351-30-26

  • Email: biuro@trybus.com.pl

  • Adres: Szymbark 269
    38-311 Gorlice
    woj. małopolskie

Oddział Ropa